Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Jarní zalesnění

Obnova lesa je nedílnou a důležitou součástí hospodaření v lesích. Lesní zákon ukládá vlastníkovi lesa povinnost obnovovat lesní porosty, v určitém časovém rozmezí a pomocí vhodné dřevinné skladby. Vlastník může svým hospodařením ovlivňovat nejen produkci, ale i půdní a klimatické podmínky lesa a jeho bezprostředního okolí. Dřevinná skladba se volí vzhledem k stanovištním podmínkám, ale také s ohledem na produkční a mimoprodukční funkce lesa.

Nejvíce zalesnění provádíme v jarním období a to od počátku března do poloviny května.

Při jarním zalesnění zalesňujeme převážně prostokořenou sadbu a to buď technologií štěrbinovou (lesnickým sazečem), nebo technologií jamkovou (sekeromotikou jamky převážně 25x25cm), zalesnění je též možno provést technologií koutovou, kopečkovou. V případě potřeby i s donosem hlíny k sazenicím.

Technologii zalesnění vždy volíme dle druhu sazenic s ohledem k jejich kořenovému systému, aby nedocházelo k deformaci kořenového systému.

V posledních letech se i při jarním zalesnění snažíme využívat krytokořenou (obalovanou) sadbu. Její výhoda se ukázala při jarním zalesnění 2015, kdy plochy zalesněné krytokořenou sadbou jsou daleko odolnější proti suchu něž plochy zalesněné prostokořenou sadbou.