Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Dotace pro vlastníky lesů 

Pro naše partnery drobné vlastníky lesů zajišťujeme veškerou administraci dotačních titulů. 

 • předregistrace
 • projekty
 • provedení prací
 • komunikace s Lesním odborným hospodářem
 • podání řádné žádosti 
 • Dohled nad vyřízením žádosti

Dotační programy Ministerstva zemědělství pro lesní hospodářství a myslivost  stav k 1. lednu 2020

1) Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu MZe

Ministerstvo zemědělství poskytuje tyto finanční příspěvky v případě lesů, které nejsou vojenskými lesy, nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem a nejsou ve vlastnictví státu.

Název příspěvku

Předmět příspěvkuFinanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

 • vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu
 • vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu
 • soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením (největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje nesmí přesáhnout 6 000
 • likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu
 • vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu


Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

 • přirozená obnova
 • umělá obnova síjí
 • umělá obnova sadbou první
 • umělá obnova sadbou opakovaná
 • zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
 • přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách
 • výchova lesních porostů do 40 let věku


Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů

 • přirozená obnova
 • umělá obnova síjí
 • umělá obnova sadbou první
 • umělá obnova sadbou opakovaná
 • ochrana lesních porostů do stádia jejich zajištění
 • zřizování nových oplocenek
 • zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě
 • výchova lesních porostů do 40 let věku


Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů

 • zpracovaný a schválený LHP s pravomocně povolenými výjimkami z lesního zákona (jsou-li součásti LHP) předaný v digitální formě do datového skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů


Finanční příspěvek na ochranu lesa

 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě
 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidního postřiku s přimíchaným barvivem
 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví odkorněním
 • odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování vytěženého jehličnatého dříví a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního porostu


Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Ohlášení žadatele: podání k příslušnému krajskému úřadu, před zahájením prací.

Žádost: podání k příslušnému krajskému úřadu, do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června.

2) Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Název příspěvku

Předmět příspěvkuFinanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře

 • políčka pro zvěř
 • napajedla pro zvěř
 • betonové nory na lov lišek
 • lapací zařízení
 • hnízdní budky pro vodní pták
 • odchytová zařízení na spárkatou zvěř
 • krmelce pro drobnou zvěř (zaječí jesle, zásypy pro pernatou zvěř)
 • akusticko-světelné plašiče zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech
 • zajištění vhodného krmiva pro vybrané druhy spárkaté zvěře v přezimovací obůrce na dobu 4 měsíců
 • snižování početních stavů kormorána velkého
 • snižování početních stavů prasete divokého


Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního

 • vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřev hlušec, tetřívek obecný, koroptev polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu
 • vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách jeho přirozeného výskytu
 • pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní


Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy

 • podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy zvěře (koza bezoárová, jelen bílý)


Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře

 • nákup a aplikace veterinárních antiparazitických přípravků pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře
 • laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře


Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin

 • založení remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • výsadba vybraných druhů plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa


Finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Název příspěvku

Předmět příspěvkuFinanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů

 • úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek


Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců

 • úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního)


Žadatel: uživatel honitby, vlastník loveckého psa, vlastník umělého chovu loveckého dravce.

Podání žádosti: k příslušnému krajskému úřadu, po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 31. srpna za období 12 předcházejících kalendářních měsíců (v případě finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého za předchozí hospodářský (myslivecký) rok.


Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu krajů

Středočeský kraj - poskytuje dotace na zřizování nových oplocenek při obnově MZD. Před zahájením prací se do 30. června daného roku podává registrace. Po splnění předmětu finančního příspěvku se za předmětné dotační období podává do 30. června jedna souhrnná žádost.

Královéhradecký kraj - poskytuje vlastníkům nestátních lesů o výměře do 50 ha dotace na těžbu a přiblížení smrkových stromů (za podmínky provedení asanace vytěženého dříví) a dále dotace na zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení kala- mitním hmyzím škůdcem (akceptuje se zastoupení SM v oplocence max. 30 %). Příjem žádostí probíhá od 2. prosince 2019 do 30. října 2020. Podpora může být poskytnuta v režimu de minimis.

Pardubický kraj - poskytuje dotace na výstavbu oplocenek (se zastoupením MZD min. 40 %) a na individuální ochranu sazenic MZD proti zvěři. Žadatel, který je velkým podnikem, před zahájením prací (v roce 2020 nejpozději do 30. dubna) podává svou registraci. V roce 2020 probíhá příjem žádostí od 1. dubna do 30. června za práce provedené od 1. srpna 2019 do 30. června 2020.

Kraj Vysočina - poskytuje v rámci Programu na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích dotace na první i opakovanou výsadbu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, opakovanou výchovu lesních porostů do 40 let věku, zřizování oplocenek (s min. 50 % zastoupením vybraných dřevin), individuální mechanickou ochranu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin a individuální mechanickou ochranu kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Vybranými dřevinami se rozumí BK, DB, DBZ, TR, javory, jasany, jilmy, lípy, olše, JD, JDO, MD, DG a HB. Příjem žádostí v roce 2019 probíhá od 1. do 29. března (I. etapa) a od 2. do 30. září (II. etapa). Projekt musí být zahájen nejdříve v den podání žádosti.